رضایتمندی مشتریان یک کلاس

آقای سایه وند دبیر محترم دبیرستان شهید کهن تهران

خانم مویدی آموزگار محترم مدرسه ابتدایی اروند تهران

خانم عبدالملکی دبیر محترم استعدادهای درخشان کردستان

خانم شرافت حسینی مدرس مدرسه ابتدایی رستگاران بجنورد