اخذ مجوز آموزش و پرورش توسط یک کلاس

اعتبارنامه کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی

مجوز آموزش و پرورش

طبق ماده 2 تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و آیین‌نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مصوبه‌ 828 شورای عالی آموزش‌وپرورش) و بر اساس شرح وظایف دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، نرم افزار آموزشی با عنوان سامانه LMS ابری یک کلاس تولید داده رایانش ابری پردیس مورد ارزیابی قرار گرفت و از لحاظ کارکرد اجرایی و فنی تایید شد.
منبع