آشنایی اولیه با سرور ادوب کانکت

در این مقاله از آموزش ادوب کانکت به آشنایی اولیه با سامانه می‌پردازیم:

در هنگام اولین مواجهه با سرور ادوب کانکت بهتر است که بخش‌های مختلف آن نرم افزار را شناسایی کنیم. معمولاً در چیدمان بخش‌های مختلف سرور ادوب کانکت، چند قسمت اصلی وجود دارد که در هر یک از آنها منوها و ابزارهای گوناگون موجود است.
در ادامه بخش‌بندی صفحه اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. محیط ادوبی کانکت از دیدگاه‌هاست (مدرس) به چهار قسمت تقسیم می‌شود که در این شکل با چهار رنگ صورتی، زرد، بنفش و آبی مشخص شده است.

 

 

  • یادگیرندگان، قسمت آبی را مشاهده نمی‌کنند.
  • در قسمت صورتی هم به ابزارهای بسیار کمتری دسترسی دارند.
  • همانطور که در مقدمه این قسمت گفته شد، در هر اسلاید، اگر دور یکی از سه نقش هاست، ارائه دهنده و شرکت کننده خط سبز کشیده شده بود، یعنی صفحه از دیدگاه آن نقش نمایش داده شده است. به طور مثال در این اسلاید، صفحه نمایش هاست (مدرس) مشاهده میشود.

آشنایی با سرور ادوب کانکت

  • بخش زرد رنگ محیطی است که کلیه نقش‌ها بنا به دسترسی‌هایی که دارند بخش‌های مختلفی از سامانه را می‌بینند.
    همانطور که مشاهده می‌شود، محیط سرور ادوبی کانکت از دیدگاه شرکت کننده، با اینکه از لحاظ تعداد بخش‌ها، مشابه محیط هاست است اما دارای ابزارها و امکانات بسیار کمتری است.

آشنایی با محیط سرور ادوب کانکت