آموزش Attendees Pod و انواع نقش ها در سرور ادوبی کانکت

این پاد از سه قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول می‌توان حاضران در کلاس را مشاهده کرد. همچنین می‌توان سطح دسترسی افراد را تغییر داد. در قسمت دوم مدرس به اتاق‌های جلسات گروهی و امکانات مربوط به آن دسترسی دارد.

در تب سوم این پاد، میتوان خلاصه ای از وضعیت حاضران در جلسه را مشاهده کرد.

 

 

آموزش Attendees Pod  و انواع نقش ها در سرور ادوبی کانکت در ناحیه اول پاد Attendees میتوان حاضران در کلاس را به تفکیک سه نقش هاست، ارائه دهنده و شرکت کننده مشاهده کرد.
ناحیه دوم پاد Attendees، امکان ایجاد اتاق‌های جلسات گروهی وجود دارد.

امکان ایجاد اتاق های جلسات گروهی در پاد attendees سرور ادوبی کانکت

در ناحیه سوم پاد Attendees امکان مشاهده سریع وضعیت افراد به تفکیک چهار حالت:
1) افرادی که دست بلند کرده‌اند
2) موافقان
3) مخالفان
4) افرادی که موقتاً در دسترس نیستند، وجود دارد

مشاهده سریع وضعیت افراد در پاد attendees در سرور ادوبی کانکت

در منوی پاد Attendees، ابزارهای تکمیلی چون حذف یک کاربر از کلاس وجود دارد.

حذف یک کاربر از کلاس در پاد attendees در سرور ادوبی کانکت