بخش یادداشت گذاری یا Note چه کاربردی در سرور ادوب کانکت دارد؟

کاربردهای اصلی این قسمت استفاده به عنوان تابلوی اعلانات است. در واقع هرگاه مدرس خواست توجه همه شرکت کنندگان به موضوعی جلب شود می‌تواند آن مطلب را در قسمت یادداشت درج کند.

 

 

بخش یادداشت گذاری در سرور ادوب کانکت

کاربر با دسترسی هاست (مدرس) یا ارائه دهنده، دسترسی به تایپ در پاد یادداشت را دارند. در وضعیت فعالیتهای گروهی، چون همه تبدیل به ارائه دهنده می‌شوند، همه اعضای گروه امکان تایپ در پاد یادداشت را دارند.

دسترسی به تایپ در Pod یادداشت سرور ادوب کانکت

در منوی پاد یادداشت، همچون دیگر ابزارهای تکمیلی امکان خروجی گرفتن از یادداشت وجود دارد.

خروجی گرفتن از یادداشت در سرور ادوب کانکت