پیاده سازی تکنیک یادگیری همیارانه با استفاده از ادوب کانکت

این تصویر نشانگر مراحل یکی از تکنیک‌های یادگیری همیارانه است که به آسانی از طریق امکان گروه بندی در آدوبی کانکت قابل اجراست.

این سه مرحله عبارتند از:

1. داخل کلاس اصلی (Think)
2. داخل گروه‌های دو نفره (Pair)
3. داخل کلاس اصلی (Share)

 

 

یادگیری همیارانهاین تصویر نشانگر مراحل یکی دیگر از تکنیک‌های یادگیری همیارانه نام JIGSAW است که از طریق امکان گروه‌بندی در آدوبی کانکت قابل اجراست. انجام این تکنیک حداقل به یکی از جلسات کلاس نیاز دارد؛ اما معمولاً برای یادگیرندگان بسیار جذاب است. تمام این تکنیک‌ها با استفاده از اتاق‌های جانبی در ادوب کانکت به صورت مجازی قابل انجام است.یادگیری همیارانه JIGSAWهمانطور که در محتوای آموزشی مربوط به اتاق‌های جانبی در ادوب کانکت گفته شد چالش اصلی در انجام فعالیت‌های گروهی قطع شدن اینترنت یادگیرندگان و خروجی آنان از کلاس است.
مثال: در حال حاضر اینترنت یکی از یادگیرندگان قطع شده و یادگیرنده در کلاس نیست.

پیغام قطع شدن اینترنت و نبودن یادگیرنده در اتاق در ادوب کانکت

ادامه مثال: بعد از بازگشت یادگیرنده به کلاس، همانطور که مشاهده می‌شود یادگیرنده در قسمت main meeting قرار دارد. در اینجا لازم است که مدرس یادگیرنده را به اتاق خود منتقل کند. این کار را میتواند از طریق کشیدن نام یادگیرنده از اتاق اصلی به گروه وی انجام دهد .(drag and drop)
**نکته: در رده‌های پرجمعیت ممکن است مدرس حضور ذهن نداشته باشد که هر یادگیرنده در چه کلاسی بوده است. لذا بهتر است در ابتدای فاز گروه‌بندی یک اسکرینشات از وضعیت گروه‌ها گرفته شود تا در ادامه مدرس سریعتر بتواند افرادی را که اینترنت آنها قطع شده است به اتاق‌های جلسات گروهی منتقل کند. همچنین مدرس میتواند از خود یادگیرندهای که وارد کلاس شده بپرسد با چه افرادی هم گروه شده است.

انتقال یادگیرنده به اتاق خود در ادوب کانکت

مثال: روش دیگر برای انتقال یادگیرنده به اتاقش استفاده از منویی است که کنار اسم یادگیرنده نمایش داده میشود.

روش دیگر انتقال یادگیرنده به اتاق خود در ادوب کانکت

مثال: یادگیرنده به اتاق خود منتقل شده است.

انتقال یادگیرنده به اتاق خود در ادوب کانکت