چگونه در سرور آدوبی کانکت نظرسنجی برگزار کنیم؟

این پاد یک ابزار بسیار کاربردی و سودمند است که برای نظرسنجی استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای آن میتوان به ارزیابی یادگیرندگان از کار همکلاسی‌های خود نام برد.

 

 

برگزاری نظرسنجی در سرور آدوبی کانکتگزینه اول در پاد نظرسنجی امکان طراحی سؤال چندگزینه‌ای است که در آن صرفاً یک پاسخ را می‌توان انتخاب کرد.

طراحی سؤال چندگزینه ای در نظرسنجی سرور ادوب کانکت

زمانی که مدرس (هاست) در حال طراحی نظرسنجی است، یادگیرنده این پیام را مشاهده می‌کند.

طراحی نظرسنجی در سرور ادوبی کانکت توسط مدرسبا انتخاب گزینه open نظرسنجی برای همه شرکت کنندگان نمایش داده می‌شود.

نمایش نظرسنجی برای شرکت کنندگان در سرور ادوبی کانکتدر شکل زیر نظرسنجی منتشر شده از دیدگاه هاست (مدرس) "پیش از پاسخ دهی" شرکت کنندگان، نمایش داده شده است.

نظرسنجی از دیدگاه مدرس پیش از پاسخ دهی شرکت کنندگان در سرور ادوب کانکت

در شکل زیر نظرسنجی منتشر شده از دیدگاه هاست (مدرس) "پس از پاسخ دهی" شرکت کنندگان، نمایش داده شده است.

نظرسنجی از دیدگاه مدرس پس از پاسخ دهی شرکت کنندگان

در شکل زیر یک نظرسنجی منتشر شده از دیدگاه یک شرکت کننده (یادگیرنده) مشاهده میشود.

نظرسنجی منتشر شده از دیدگاه یک شرکت کننده در سرور ادوبی کانکتدر منوی نظرسنجی، ابزارهای تکمیلی آن از جمله تغییر فرمت نمایش نتایج وجود دارد.

ابزارهای تکمیلی نظرسنجی در سرور ادوب کانکتنوع دوم سؤالات در پاد نظرسنجی، سؤالات چند پاسخی هستند. در این حالت هر شرکت کننده امکان انتخاب چند گزینه را دارد.

سؤالات چند پاسخی منوی نظرسنجی در سرور ادوب کانکتبرای انتشار نتایج باید گزینه Broadcast Results را تیک زد. برای مشاهده آراء باید روی گزینه view votes کلیک کرد.

انتشار نتایج و مشاهده مشاهده آراء  نظرسنجی در سرور ادوب کانکت